Ανακοίνωση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επί της οδού Λ.Παπακωνσταντίνου 130-Νεμέα με θέματα :

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021 (1/1-31/12/2021) ως και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2021.

3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Στην Γενική Συνέλευση μετέχουν μόνο τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Α.Ο.Σ.Ν.

Για τον Α.Ο.Σ.Ν.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μάζος Ηλίας